بسمه تعالی

قرآن نوبت اول پایه دوم

1- با توجه به کلمات درون پرانتز معنی لغات قرآنی را بنویسید .

( بدانید - بخورید - اجازه - فرمانروایی )

إذن (                        )   مُلک (                    ) کُلوا (                  ) إعمَلوا (                    )

2- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید .

الف : و یتفکّرون فی خلق السّموات و الأرض . 1-  و در آفرینش آسمانها و زمین اندیشه کنید .

                                                        2- و در آفرینش آسمانها و زمین اندیشه می کنند .

ب : و الّذین فی أموالهم حقٌّ معلومٌ . 1- و کسانی که در اموالشان حق معینی قرار دادند .

                                              2- و کسانی که در اموالشان حق معلومی است .

3- ترجمه عبارات قرآنی را کامل کنید .

الف : ربّکم و ربّ ءابائکم الأوّلین . « پروردگار ............. و پروردگار ................... اولیه ی شماست . »

ب : کذلک نجزی المحسنین . « ................. ..................... نیکوکاران را . »

4- ترجمه ی صحیح را بنویسید .

الف : نِعم المولی و نِعم النّصیر . « چه یاور خوبی و چه سرپرست خوبی است . » 

ب : أنّ الله مولاکم . « که خدا سرپرست آنهاست . » 

5 - ترکیبهای قرآنی را معنا کنید .

الف : متاع الدّنیا قلیلٌ                        ب : فیضاعفه له

ج : سبّح لله                                    د : یعمل صالحاً

6- عبارات قرآنی را معنا کنید .

الف : اصحاب الجنّة هم الفائزون .

ب :  إنّما أموالکم و أولادکم فتنة .

ج : و الشّهداء عند ربّهم .


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : شنبه 1391/10/09 | 11:33 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |

بسمه تعالی 

نمونه سوال عربی نوبت اول - پایه دوم راهنمایی - سال 91

1- لغات زیر را ترجمه کنید .

جائعاً (                  ) الذّئب (                  ) ملح (                        ) ظلّ (                      )

2- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید . 

الف : اشعل النّار حول الشّجرة .

ب : هذا الأمر نتیجة الجهد و العمل .

ج : هل نسیتَ مرّة أخری ؟

د : رأیت ظلّاً بین الأشجار .

3- ترجمه های ناقص را کامل کنید .

الف : خرج الغراب و شکر الغزالة . (( ........... خارج شد و از آهو .................. ))

ب : رجعت الأمّ و حزنت کثیراً . (( ................. بازگشت و بسیار ................ ))

4- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید .

الف : ظهر المکر و افتضح المکار . 1-  حیله گر ظاهر شد و حیله رسوا شد .

                                         2- حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد .

ب : شعر العدوّ بوجودنا . 1- دشمن وجود مارا احساس کرد .

                               2- دشمن احساس خطر کرد .

5- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف : ................. شکروا ربّهم .                       ب : ...................... سألتنّ المعلّمة .

ج : ................... خرجت من الصّفّ .                  د : ................. جمعتم الطّعام .

6- درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

الف : أنتما ................ الکتاب . ( قرأ )                 ب : هنّ .................... الطّعام . ( أکل )

ج : أنا ................. کلام الحقّ . ( سمع )              د : أنتِ ................. واجبکِ . ( کتب )

7- در هر ردیف کلمه ی ناهماهنگ را مشخص نمایید .

الف : هو                 هنّ                مَن                انتنّ

ب : الثّعلب              الضّیافة            الحمار            الغزالة

8- با استفاده از کلمات داخل کمانک نقطه چین ها را پر کنید .

الف : کان الجوّ ........... جدّاً . ( بارداً - فجأةً - مهمّة - سرّیّة )

ب : مریم ........................ علی عملها . ( ندم - ندمت- ندمن )

ج : سلمان فتح عینه ................... ( نادمة - مضطرباً - حسرة )

د : ....................... سعیدٌ فی الإمتحان . ( نظر - جمع - نجح )

9 - معادل عربی کلمات فارسی داده شده را بنویسید .

الف : علیٌّ و أمیرٌ ....................... ألی المدرسة . ( رفتند )

ب : هنّ ....................... فی الصّفّ . ( داخل شدند )

ج : نحن ................. دین الأسلام . ( قبول کردیم )

د : أنتم ....................... ربّکم . ( شکر کردید )

10- با استفاده از «نعم» به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف : هل أنتَ کتبتَ الدّرس ؟

ب : هل أنتم کسبتم الحسنات ؟

11- غلط های موجود در جملات را تصحیح نمایید .

الف : هم جلسا فی الغرفة .                 ب : هذا الطّبیبة فی البیتِ .

ج : أنتِِ ِ  سمعتَ کلام الحقّ  .                 د : هنّ سألوا  سؤالاً . 

12 - متناسب با ضمیر داده شده ، کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را تغییر دهید .

الف : أنتما جمعنما الأموال . (هی )

ب : هو خَرَجَ مِن المدینة . ( أنتنّ )

13- با توجه به ترجمه ی آیات ، کلمه ی مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی قرار دهید .

( شَرِبَ ، رَجَعَ - اللّیل - رسول )

الف : ............. موسی إلی قومه . « موسی به سوی قومش بازگشت . »

ب : جَعَلَ ............. سکناً . « شب را مایه ی آرامش قرار داد. »

ج : جاءکم ............... مصدّقٌ . « پیامبری راستگو بر شما آمد . »

د : فمَن ................ منه فلیس منّی . « پس هر کس از آن نوشید از من نیست . »

14- متن زیر را خوانده و پاسخ صحیح را علامت بزنید .

عندما وصلوا ألی بیت الأسد ، جاء الأسد لاستقبال الحیوانات . الحمار و الثّعلب جلسا قرب الأسد و أکلا مین الفواکه و الأطعمة . و الأسد أکل معهما أیضاً . ثمّ نَهضَ الثّعلب و قال : مرحباً بالأسد علی هذه الضّیافة فی هذا الفصل .

الف : مَن قال : مرحباً بالأسد علی هذه الضّیافة ؟ الحمار           الثّعلب                 الذّئب

ب : ماذا أکل الحمار و الثّعلب ؟ الطّعام                   الفواکه               الفواکه و الأطعمة

ج : أین وصلت الحیوانات ؟ إلی بیت الحمار                    إلی بیت الأسد                 إلی بیت النّملة

د : هل جاء الذّئب لاسقبال الحیوانات ؟ نعم              لا


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : شنبه 1391/10/09 | 11:12 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |

بسمه تعالی

کلاس دوم :               امتحان پیام های آسمان                     نام ونام خانوادگی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ۱ : در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید :

    الف ) هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیز ................  و .............. می باشد .

    ب) یکی از تفاوتهای انسان با دیگر موجودات ...............  می باشد .

    ج)  اگر کسی در ماه مبارک رمضان فراموش کند که روزه است ومبطلات روزه راانجام دهد روزه اش     صحیح.................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ۲:  گزینه صحیح را با (ص) وگزینه غلط را با (غ) مشخص کنید :

    الف ) خداوند در خواست افراد بدکار را برای بازگشت به این جهان نمی پذیرد    ص           غ

    ب) تمام غسل های واجب ومستحب به یک صورت انجام می شوند .                ص           غ

    ج) شنا کردن درآب روزه را باطل می کند .                                                       ص           غ

    د) استفاده از زیو ر آلات وطلا برای مردان فقط هنگام نماز حرام است .             ص           غ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۳ :   گزینه صحیح را مشخص کنید

   الف ) یکی از راه های استعانت از خداوند بزرگ ................. است .

1- نماز                     2- صبر وتقوا                           3- دعا                                    4- روزه

   ب) کدام یک  ا ز موارد ، جز ء احکام نماز نیست  ؟

1- نیت                   2- تکبیرة الاحرام                    3- خواندن نماز در مسجد          4- سلام  

   ج) انسا ن ها به کمک چه کسانی می توانند بهترین راه را برای سعادت خود انتخاب کنند ؟

1- معلم                   2- پدر ومادر                         3- دوستان                               4- پیامبران

   د) علت آزار وفشار قبر سعدبن معا ذ  چه بود ؟

1- عمل نکردن به واجبات       2- بد اخلاقی با خانواده         3- سبک شمردن نماز      4- 1و3 صحیح است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۴ : رابطه گزینه ها را پیدا کرده وآن ها را به هم وصل کنید . 

 الف: از فواید روزه                                              ب: آسان شدن دشواریهای مرگ

        توجه به محرومان                                      مهمترین وارزشمند ترین فایده ی زیارت     

        خوش رفتاری با والدین                                                      نیکو کاران

        با سلام ودرود وارد بهشت می شوند                                 ایجاد انس   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ۵:   به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :

     الف ) مرگ برای چه کسا نی نا خوشایند است ؟

                                                                                                                                       

      ب)  کسی که کف پاهایش خیس است ، آ یا می تواند روی فرش نجس نماز بخواند ؟ نمازش چه حکمی دارد ؟

 

      ج ) دو مورد از آداب زیارت را بیا ن کنید ؟ 

 

      د) خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان گمراه تر معرفی می کند  ؟

                                                          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ۶: به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :

      الف ) چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید ؟

 

      ب) توضیح دهید راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان در دنیا وآخرت می شود ؟


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : سه شنبه 1390/09/29 | 7:52 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |

۱- جمله ی صحیح یا غلط را مشخص کنید.

الف: سوره ی علق آخرین سوره ای است که بر پیامبر نازل شد .                           ص        غ

ب: خمس را باید به فقیه عادل و آگاه که که رهبری جامعه را بر عهده دارد بپردازیم     ص        غ

۲- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

الف: کدام سوره ی قرآن با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع نمی شود .

۱)نباء                                 ۲)ناس                                    ۳)توبه                                    ۴)علق

ب: در آیه ی «یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار» به کدام یک از اصول دین اشاره شده است؟

۱)توحید                            ۲)معاد                                     ۳)امامت                                ۴)نبوت

پ: نجاست هر چیزی از چه راهی ثابت می شود؟

۱)یقین                        ۲)شک                             ۳)احتمال                        ۴) رنگ و بو     

ت: مهم ترین برنامه ی پیامبران دعوت به چیست؟

۱) دعوت مردم به خدای یگانه                                                              ۲) دعوت ایمان به خدا  

۳) دعوت به وعده های راستین خدا درباره ی جهان آخرت                         ۴)  هر سه مورد

ث: مهم ترین رکن حکومت اسلامی چیست ؟

۱) توحید                       ۲) امامت                             ۳) عدل                               ۴)قیامت   

 ۳- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) امیرالمومنین علی (ع) ایمان و ........ و ......... رابه عنوان توشه سفر آخرت معرفی می کند . 

ب) محاصره ی اقتصادی پیامبر (ص) .......... سال طول کشید . 

ج) دشمنان مشترک مسلمانان ................ و استکبار جهانی می باشند . 

 ۴- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید . 

الف) سعادت و شقاوت اخروی انسان از چه مایه می گیرد ؟ 

ب) مشورت یعنی چه ؟

ج) مطهرات یعنی چه ؟

د) نماز جمعه چند رکعت دارد ؟

۵- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید .

۱- دو اصل مهمی که موجب پیروزی و گسترش اسلام شد کدامند ؟

۲- در آیه ۱۲۸ سوره ی توبه خداوند متعال پیامبر ا با چهار ویژگی توصیف فرموده است.این ویژگی ها کدامند؟

۳- پیامبر اسلام درباره ی مسئولیت هر مسلمان نسبت به سایر مسلمانان چه فرموده است ؟

۴- چرا امام زمان (عج) از نظرها غایب است ؟

۵- مستطیع یعنی چه ؟

۶- چرا قرآن کریم مسلمانان را امت واحده می داند ؟

۷- سه نمونه از کارهایی که پیامبر (ص) در سمت رهبری انجام می دادند را بیان کنید .

۸- رهبر امت در آمد خمس را در چه راه هایی مصرف می کند؟

۱۰- نجاست یک چیز چگونه ثابت می شود ؟ (۳مورد)

 

دختر گلم برایت آرزوی سربلندی

و پیروزی را در امتحانات پایانی از خداوند متعال خواهانم

   niniweblog.com


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : سه شنبه 1390/02/13 | 10:48 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |

به نام ایزد یکتا

۱- فقط کلمات مشخص شده را ترجمه نمایید .

الف : طوبی لکِ یا مریم ُ . .................              ج : هل لها صدیقاتٌ . ..................

ب : جعلَ یوسفُ فی البئرِ . ...............                د : السّیّد الجلیلیّ موظّفٌ . ..................

۲- ترجمه ی ناقص را کامل نمایید .

الف : انا قلقٌ ، فی الصّحراء ذئابٌ . من ................. ، در بیابان .................... هستند .

ب : انّ سمکتی حزینهٌ . ................ ماهی من ...................... است .

۳- مناسبترین ترجمه را علامت بزنید .

* هل تطلبن المساعده ؟ الف : آیا کمک خواستند ؟

                                  ب : آیا کمک می خواهید ؟

                                 ج : آیا طلب کمک کردید ؟

۴- جملات عربی را به فارسی و  فارسی را به عربی ترجمه نمایید .

الف : یشرَبُ الرّجلُ مِن ماء الکأسِ . .....................................................

ب : انتما تجعلانِ الطّفلَ فی السّلّهِ . ...................................................

ج : هل تخرُجین مِن المعبدِ عادهً ؟ .....................................................

د : کی به خانه برمی گردی ؟ ...........................................................

۵ - فعل ماضی مناسب بنویسید .

الف : الطّالباتُ .................... الغرفهَ . ( دَخَلَ )

ب : اَنا ......................... اِلی مِنطقهِ العدوِّ . ( وَصَلَ )

۶ - کلمه ی مناسب را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید .

الف : انتنّ ..................... الی ثمراتِ الاشجارِ . ( تنظُرونَ ، تنظُرنَ ، ینظُرنَ )

ب : سعیدٌ و حمیدٌ .................. الی المسجدِ ( ذَهَبَتا ، ذَهَبوا ، ذَهَبا )

ج : .................... نعمَلُ فی المزرعهِ . ( اَنا ، هُنّ ، نحن )

د : التّلامیذُ .................... المعلّمَ المُخلصَ . ( شَکَروا ، تشکُرانِ ، یشکُرُ )

۷ - فعل مضارع مناسب بنویسید .

الف : انتم ............... للصّلاه فی اوّل الوقتِ . ( نَهَضَ  َ )

ب : الطّالبانِ .................... علی الکرسیّ . ( جَلَسَ  ِ )

۸- غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید .

الف : انتَ تنصُرین الامّهَ بالاجتهادِ فی التّعلّمِ . .......................

ب : انتما کتبتا الدّرسَ فی البیتِ . .........................

۹- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف: ................. یسمعونَ کلامَ الحقِّ .               ب : .................. حَفِظا القرآنَ .

ج: ............... جَلَستما علی الکرسیِّ .              د: ................. یفتَحُ بابَ الغرفهِ .

۱۰- معادل عربی کلمات درون کمانک را بنویسید .

الف: نحن .................. الصّفّ . ( داخل شدیم )

ب: التّلمیذهُ ........................ کثیرهً . ( خوشحال می شود )

۱۱- فعل ماضی را به مضارع و مضارع را به ماضی تبدیل کنید .

الف: متی شکرتُما الرّبَّ ؟ ......................          ب: هاتانِ المرأتانِ تنظُرانِ اِلی السّماءِ . ..............  

۱۲- جملات را با توجه به ضمیر درون پرانتز باز نویسی کنید .

الف : انتَ وجدتَ الاموالَ . ( هم ) ................................................

ب : هو یجعلُ الطّفل فی السّلّهِ .( انتنّ )

۱۳- هم خانواده ی کلمات را از آیات شریفه پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید .

الف : لا نضیع اجرَ المصلحین . " اِصلاح "                          ب : فقد جاءکم بشیرٌ و نذیرٌ . " انذارٌ "

۱۴- متن زیر را بخوانید و به سوالات آن پاسخ دهید .

" نجحت فاطمة فی الامتحان و منحها والدها هدیّة ، سمکةً صغیرةً حمراءً . تجلسُ فاطمةُ قُربَ وِعاءٍ زجاجیٍّ و تسألُ نفسها : این اُمُّ هذه السّمکةَ ؟ تأخُذُ فاطمةُ الوعاءَ و تذهبُ اِلی النّهرِ و نترُکُ السّمکةَ فی النّهرِ . فتسبَحُ السّمکة فی الماءِ بسرعةٍ و تفرحُ بحرّیّتها و ترجِع عند أخواتها .

 

الف : مَن تفرَحُ بحرّیّتها ؟  فاطمة              الوالِد              السّمکة

ب: اَینَ تترُکُ فاطمةُ السّمکةَ ؟    فی النّهرِ          فی الوعاءِ الزّجاجیّ           فی البحرِ

ج: هل منحتها والدتها هدیّةً ؟   لا          نعم

د: ماذا تسألُ فاطمةُ مِن نفسها ؟  اَینَ السّمکة ؟      اَینَ النّهر ؟           اَینَ اُمُّهذه السّمکة ؟  

۱۵- به عربی پاسخ دهید .

الف : هل تصبِرونَ علی المصائبِ ؟ ( نعم )

ب : هل انتنّ ترجِعنَ اِلی البیتِ ؟ ( نعم )

ج : ماذا تأکُلینَ ؟ ................ ..................... الخُبزَ .   

۱۶- مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

الف: ......... رَجَعْتَ من السّفر؟ -امسِ                   متی                 اَیْنَ                 کیفَ

ب: الجوِّ باردٌ فی .......... .                                 الربیع                الخریف             الشتا

ج: کدام گزینه جمع مونث غایب «فعل ماضی» است؟

۱) یَنْصُرنَ                             ۲) أمَرتُنّ                               ۳) دَخَلْنَ                            ۴) فَرِحتُنّ

د: «ما می رویم» ترجمه ی کدام جمله است؟

۱) نحن ذَهَبْنا                      ۲) انا أذْهَبُ                      ۳)هنّ یَذهَبْنَ                     ۴) نحن نَذْهَبُ

niniweblog.com


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : جمعه 1390/01/19 | 9:24 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |

*بسمه تعالی*

نمونه سوال عربی دوم راهنمایی - درس ۷و۸

۱- فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید .

الف) تسبح بسرعة   ..........                                                ب) یجلس قرب السمکة   .......... 

ج) عرف صاحب الحدیقة السر   ..........                                   د) فی احد الایام   .......... 

۲- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید .

الف) هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم   ....................

ب) تلعب فی وعاء سمکة حمراء   ....................

ج) لبست الحدیقة اللباس الاخضر   ....................

د) البنات الصغیرات یلعبن فی المدرسة   ....................

۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف) هذه الطالبة ............... . ( سجد - یسجد - تسجد )

ب) المعلمة ............... اختی جائزة . ( منح - منحتْ - یمنح )

ج) هل هو ............... بحبسه ؟ ( تفرح - یفرح - فرحتْ )

۴- جملات را به عربی ترجمه کنید .

الف) علی روزی را به یاد آورد ..........

ب) او درختی کاشت .......... ( مونث )

۵- افعال زیر را با توجه به صیغه و نوع فعل ترجمه کنید .

الف) نجح ....................                                                   ب) حبسوا .....................

ج) لعبتْ ....................                                                     د) تفرح ....................

ه) یسال ....................                                                     و) ترجع ....................

۶- در عبارت های زیر فعل ماضی را به مضارع تبدیل کنید .

الف) هل هو کتب الدرس ؟ (ضمه)

ب) جهد النبی (ص) لهدایة الناس . (فتحه)

ج) هی شکرتْ ربها .

د) زرع الانسان اعماله فی الدنیا .

۷- در جای خالی ضمیر منفصل مناسب بنویسید .

الف) ......... یحصد  .             ب) .......... یاخذ .                                               

 ج) .......... تذهبان عند الازهار .                د) ........... یامران بالمعروف .

۸- غلط موجود در جمله ها را تصحیح کنید .

الف) الفارة یجلس علی جانب . ..........                                     ب) هو تحمل الکتاب . ..........

۹- با توجه به صیغه های داده شده فعل مضارع مناسب بنویسید .

الف) جمع مذکر غایب از (لبس «فتحه»)               ب) مثنای مونث غایب از (غرس«کسره»)

ج) جمع مونث غایب از ( عرف«کسره»)                 د) مفرد مونث غایب از (خشع«فتحه»)

۱۰- جملات زیر را با ضمایر منفصل داخل کمانک بازنویسی کنید .

الف) هما تکتبان الدرس . (هم) ........................................ .

ب) هما یجلسان تحت الشجرة . (هن) ............................... .

۱۱- فعل های ماضی را به مضارع و مضارع را به ماضی تبدیل کنید .

الف) دخلوا (ضمه)   ...........   ب) تشکران   ............   ج) ینظران   ...............    د) یلعب   ...............

۱۲- معادل عربی افعال زیر را بنویسید .

الف) نگاه می کنند ( جمع مونث )   ..............                ب) می نوشند ( مثنای مذکر )   ..............

۱۳ - پاسخ پرسش های زیر را با استفاده از ضمیر و فعل مناسب کامل کنید .

الف) این یجلسون ؟ ............. ............. علی الکرسی .

ب) کیف یرجعان من المدرسة ؟ ............. ............. باالسیارة .

 


 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : شنبه 1389/11/23 | 9:45 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید .

الف – سعادت وشقاوت اخروی انسان از ..........................    او مایه می گیرد 

ب- ..................................   نخستین بانوی رشید اسلام  بود که در راه اسلام شهید شد .

ج- بالاترین وزیباترین حالات یک انسان  هنگامی است که ....................................

د- حضرت علی (ع) .................  و ................  و ...............   را به عنوان توشه سفر آخرت معرفی کرده است

و: بزرگترین عامل بدبختی وسیه روزی مردم .................. و ...................  

ه: بزرگترین سوره ی قرآن ........................ نام دارد .  

ح: یکی از نشانه های جامعه ی اسلامی ..................... است .

خ: نتیجه ی مشورت با افراد نالایق ................. و ..................... است .

ج: پیشوایان بزرگ ما به ورزش هایی مانند ................. و ..................... می پرداختند .

- صحیح ترین جواب جملات زیررا با علامت ضربدر مشخص کنید .

الف – نخستین سوره  ای که بر پیامبر نازل شد ونام فرشته ای که این سوره را بر پیامبر خواند

   1- کوثر – جبرئیل     2- بقره – جبرئیل      ۳- علق -جبرئیل          ۴  - توبه – میکائیل

ب- قرآن مجید در طول چند سال بر پیامبر نازل شد و دارای چند سوره است .

1- در طول 32 سال و دارای 114 سوره                    2- در طول 23 سال و دارای 114 سوره

3- در طول 12 سال و دارای 110 سوره                    4- در طول 10 سال و دارای 120 سوره

 ج: کدام یک از سوره های قرآن بسم الله ندارد .

۱- الرّحمن        ۲- توبه        ۳- توحید         ۴- نمل

د: قرآن دارای چند سوره می باشد .

۱- ۱۱۵ سوره              ۲- ۱۱۴ سوره             ۳- ۱۲۴ سوره              ۴- ۱۱۳ سوره

و: عمار در آن جنگ به شهادت رسید .

۱- خندق                 ۲- بدر               ۳- صفین               ۴- احد

ه: محاصره ی اقتصادی پیامبر چند سال طول کشید و در چه سالی شکسته شد .

۱- دو سال - سال دهم بعثت    ۲- سه سال - سال دهم بعثت    ۳ - سه سال - سال دهم هجری    ۴- دو سال - سال دهم هجری

  

موارد زیررا تعریف کنید  ( 1 نمره )

الف – دین :

ب- مشورت :

سوالات تشریحی :

۱- قیامت با چه ویژگی هایی تصویر شده است ؟

 ۲- در آیه 128 سوره توبه خدای متعال پیامبر گرامی اسلام را با چهار ویژگی توصیف فرموده این ویژگی ها کدامند ؟

 ۳- سه مورد از وظایفی را که خدای مهربان وآگاه وتوانا در برابر نعمت های بی شماری که به ما داده  را نام ببرید ؟

۴- بنا به عقیده ی پیامبران عامل بدبختی و سیه روزی انسان چیست ؟

۵- زیباترین و بالاترین حالات انسان چه زمانی است ؟

۶- مهمترین برنامه ی پیامبران دعوت به چیست ؟

۷- اصحاب یمین به چه کسانی می گویند ؟

۸- براساس رهنمود امام صادق (ع) باید با چه کسانی مشورت کرد ؟

۹- هدف والای آفرینش انسان و جهان چیست ؟

۱۰- به چه سوره ای مکی و به چه سوره ای مدنی می گویند ؟

۱۱- فوت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه بر تبلیغ دین اسلام چه تاثیری گذاشت ؟

۱۲- نتیجه ی مشورت با افراد صالح و آگاه چیست ؟

۱۳- بنا به سخن پیامبر چه کسانی از یک تیر ثواب می برند و لایق بهشت می شوند ؟

۱۴- وظیفه ی ما در مورد مهیا شدن برای مقابله با دشمنان اسلام چیست ؟ ( با توجه به سخنان امام خمینی علیه الرّحمة )

flowers


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات پایه دوم

تاريخ : شنبه 1389/10/18 | 11:4 بعد از ظهر | نویسنده : خانم دادجو |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.